Gå til innhold

Vigobas databases ins

VigoBAS Databaser - installasjon

Funksjonalitet

Databaser for portaler, internettsperring, config og andre støttefunksjoner.

Forutsetninger

 • SQL Server 2016 må være satt opp der den/de aktuelle basene skal kjøres, og databaseserveren må være satt med Collation lik Danish_Norwegian.
 • Microsoft SQL Server Management Studio må være tilgjengelig.
 • Husk at port 1433 må være åpen i lokal brannmur på SQL serveren hvis den skal nås fra andre servere.
 • Brukeren som kjører innstallasjonene av databasene må ha db-owner rettighet.
 • Scriptene forutsetter at dette kjøres på sql serveren.

Installasjon

Oppretting av databasene

1. Åpne Microsoft SQL Server Management Studio
2. Velg "File" - > "Open" -> "File"
3. Browse til der hvor duu har lagt innstallasjonsfilene
4. Velg disse tre filene:
  a. VigoBAS-UtilCreateDB.sql
  b. VigoBAS-MetadataCreateDB.sql
  c. VigoBAS-ConfigCreateDB.sql
5. Endre I toppen av alle tre filene slik at databasene opprettes der du vil ha de--> FILENAME= N'<full sti til databasefila>
6. Klikk på [Execute] for hver av filene for å kjøre sql scriptene
7. Gi "db owner" rettighet til den brukeren som skal kjøre innstallasjonen på alle tre databasene

Migrering til siste versjon

1. Åpne migrateDown.cmd fila I en txteditor
2. Endre -conn parameteren slik at den samsvarer med ditt miljø. Gjør dette for alle tre databasene (en linje pr db) .\Migrate -db Sqlserver2014 -conn "server=localhost;uid=vigobas;pwd=Passw0rd;database=vigobas-config" -task=migrate:down -a ".\VigoBAS.FLMigrate.VigoBASConfig.dll" -version=1100
3. Gjør det samme med migrateUp.cmd fila
4. Kjør migrateUp.cmd
  a. Databasene vil da først bli migrert til ver 1.1 og så til ver 1.3

Status: Du har nå tre databaser på versjon 1.3

Hvis du vil ha disse ned til ver 1.1 så kjører du migrateDown.cmd

Migreringsscriptene sjekker om det er en eksisterende tabellstruktur. Hvis det er det første gangen du kjører migrering antas det at det er ver 1.1 og da hopper scriptet over 1.1 og kjører kun 1.3 migrering.

For å sjekke hvilken versjon de ulike databasene har så kjør følgende mot de tre databasene: -> select * from dbo.VersionInfo

Commandolinjeparametere

.\Migrate -db Sqlserver2014 -conn "server=localhost;Integrated Security=SSPI;database=vigobas-config" -task=migrate:down -a ".\VigoBAS.FLMigrate.VigoBASConfig.dll" -version=1100
 • -db: Angir hvilken type database migreringen kjører på. "Sqlserver2014" vil virke på Sql server 2014 og nyere
 • -conn: Angir connectionstring til databasen. I scriptene er det satt opp med windows integrated security. Hvis man velger å kjøre med en sql bruker så endre "Integrated Security=SSPI" til "uid=brukernavn;pwd=passord"
 • -task: Angir om det skal migreres opp til versjonen som er spesifisert "-version" eller ned
 • -a: Angir dll'n som inneholder migreringene
 • -version: Angir versjonen det skal migreres opp eller ned til