Gå til innhold

MetaVerse Schema

VigoBAS benytter seg av disse objecttypene i MetaVerse

organizationUnit
organization
group
person
employment

Alle atributter som starter med 'bas'. Er er VigoBAS spesifikke. Resterende er standard MIM atributter.

organizationUnit

OBJECTTYPE ATTRIBUTT DESCRIPTION
organizationalUnit displayName Visningsnavn (kan være det samme som orgUnitName)
organizationalUnit facsimileTelephoneNumber faxnummer
organizationalUnit physicalDeliveryOfficeName Besøksaddresse
organizationalUnit postOfficeBox postboks
organizationalUnit postalAddress postadresse
organizationalUnit postalCode Postnummer
organizationalUnit telephoneNumber Telefonnummer
organizationalUnit basOrgAcronym FEIDE (valgfri): Akronym på virksomhet/skole
organizationalUnit basOrgUnitName Navn på virksomhet/skole
organizationalUnit basOrgUnitNumber Bedriftsnummer eller organisasjonsnummer (Brønnøysund)
organizationalUnit basOrgRef ref til org (selskap/fylkeskommune)
organizationalUnit basOrgName Navn på fylkeskommune
organizationalUnit basParentOrgUnitRef Ref til orgenhet over.
organizationalUnit mail epostadresse til virksomheten (feks postmottak el lign)
organizationalUnit basUniqueID ID generert av MV

organization

OBJECTTYPE ATTRIBUTT DESCRIPTION
organization displayName Visningsnavn (kan være det samme som orgName)
organization facsimileTelephoneNumber Fax nummer
organization physicalDeliveryOfficeName Besøksadresse
organization postOfficeBox Postboks
organization postalAddress postadresse
organization postalCode Postnummer
organization basOrgName Navn på organisasjon (fylkeskommeune)
organization basOrgAcronym Valgfritt evt kortnavn på fylkeskommune/orgganisasjon
organization norEduOrgSchemaVersion FEIDE: Hvilken versjon av norEdu* Object Class Specification organisasjonen benytte
organization basOrgNumber Organisasjonsnummer
organization telephoneNumber telefonnummer
organization basUniqueID ID generert av MV

group

OBJECTTYPE ATTRIBUTT DESCRIPTION
group cn CommonName
group description Beskrvelse
group displayName Visningsnavn
group mail epostadresse
group manager Manager/Eier av gruppa
group member medlemmer av gruppa
group type Gruppetype
group uid samaccountname til gruppa
group basUniqueID ID generert av MV

person

OBJECTTYPE ATTRIBUTT DESCRIPTION
person basCreateDateTime Tidsstempel for når brukeren ble opprettet. Satt userStatus==Activ
person basDepartmentID Id på nærmeste enhet personen er knyttet til
person basDetachedDateTime Tidsstempel for når brukeren ble deaktivert. Satt userStatus ==Inactiv
person basDisplayFirstName Visningsnavn for fornavn.
person basDisplayLastName Visningsnavn for etternavn
person basDn FQDN til hvor brukeren ligger I AD
person basEmploymentPercentage Stillingsprosent for primærstillingen
person basHomeAddress Privat gateadresse
person basHomeCity Privat poststed
person basHomeMail Privat epostadresse.
person basHomePhone Privat telefon uavhengig om det er mobil eller fast
person basHomeZIP Privat postnummer
person basHRMID Identifiserende attributt fra HR system
person basIsManager Angir om personen er leder/har personalansvar. Bool
person basManagerID ID (ref) til manager
person basOrgName Navn på organisasjon (fylkeskommune)
person basOrgNumber Organisasjonsnummer
person basOrgRef Ref til organisasjon (organization attributte class)
person basOrgUnitName Navn på virksomhet/skole
person basOrgUnitNumber Bedriftsnummer
person basOrgUnitRef Ref til virksomhet/Skole (organizationalUnit attributte class)
person basPersonBirthDate Fødselsdato for personen
person basPersonLegalname Folkeregistrert navn
person basPhotoRef Referanse til bildefil
person basPositionCostCenter Kostsenter
person basPositionType Ansattkategori utifra lokalt rammeverk (Fast ansatt, lærer, vikar)
person basPostitionID Stillingsid som samsvarer med positionTitle
person basPostitionTitle Stillingstittel utifra rammeverk
person basPreferredLanguage Personens foretrukne språkform etter ISO 639-3 og BCP 47
person basSASID Identifiserende attributt fra SAS (Extens/Sats/VFS)
person basSSN fødselsnummer (fødselsdato+personnummer) uten skilletegn eller mellomrom. 11tegn
person basSSNVaildation Lovlige verdier: Personnummer/D-Nummer/Kan ikke valideres
person basTEMPID Identifiserende attributt for middertidige brukere. Genereres av brukeradministrasjon (tempUser MA)
person basUid Brukernavn generert av MV. Dette benyttes mot AD og FEIDE.
person basUniqueID Identifiserende attributt generert I MV. Genereres på User MA export. Felles for alle MA
person basUserPassword Brukerens passord for pålogging
person basUserPrimaryRole BrukerType. Lovlige verdier: student/employee/external. Se også userRoles
person basUserRoles Innholder roller ved ulike enheter. Ref Jens [student:thvs,employee:grvs] ischø.
person basUserSource Angir hvilke kilder personen kommer fra. MultiValue
person basUserStatus Kalkuleres ut fra basHRMID og basSASID. Bool
person basUserStatusOverride For å sette status manuelt. Lovlige verdier: NULL/Active/inactive. Ved NULL gjelder userStatus.
person department navn på nærmeste enhet personen er knyttet til
person displayName Visningsnavn
person eduPersonAffiliation FEIDE: Rolle hos skoleeier
person eduPersonEntitlement FEIDE:GREP-koder og gruppeinformasjon. Informasjon om rettigheter, roller og grupper personen har.
person eduPersonOrgDN FEIDE: Peker til LDAP-noden som inneholder informasjon om skoleeieren personen tilhører
person eduPersonOrgUnitDN FEIDE: Peker til LDAP-nodene som inneholder informasjon om organisasjonsenheten(e) personen tilhører.
person eduPersonPrimaryAffiliation FEIDE (anbefalt): Primærrolle hos skoleeier
person eduPersonPrimaryOrgUnitDN FEIDE: Peker til LDAP-noden som inneholder informasjon om organisasjonsenheten personen har sin hovedtilhørighet til
person eduPersonPrinsipalName FEIDE: fullt FEIDE navn
person eduPersonScopedAffiliation FEIDE (anbefalt): Personens rolle og institusjon
person employeeEndDate Startdato for primærstillingen
person employeeStartDate Sluttdato for primærstillingen
person facsimileTelephoneNumber Faxnummer
person firstName Fornavn
person lastName Etternavn
person mail epostadresse jobb
person mailNickname epostalias jobb
person manager Navn på manager
person mobilePhone mobiltelefon arbeid
person norEduPersonAuthMethod FEIDE:Liste over metoder for sterk autentisering som er tilgjengelig for personen
person norEduPersonServiceAuthnLevel FEIDE:Spesifiserer for hvilke tjenester sterk autentisering kreves
person officePhone Kontor (jobb) telefon
person photo jpeg bildefil
person schacHomeOrganization FEIDE (anbefalt): Realm til organisasjonen som personen tilhører
person title Beskrivende stillingstittel

employment

OBJECTTYPE ATTRIBUTT DESCRIPTION
employment basEmploymentEndDate
employment basEmploymentPecentage
employment basEmploymentStartDate
employment basHRMID
employment basIsMainPosition
employment basManagerID
employment basOrgUnitName
employment basOrgUnitNumber
employment basOrgUnitRef
employment basPostitionID
employment basPostitionTitle
employment basUniqueID
employment description
employment employeeID