Gå til innhold

PIFU IMS uttrekk fra Extens/Sats

Avtale med IST

For å få Feide data på PIFU IMS format fra Extens/Sats må man ha en avtale med IST om dette uttrekket. Hvis man i dag har en avtale om uttrekk av Feide data på ABC ENTERPRISE format så kan man uten kostnad endre denne avtalen til å gjelde PIFU IMS uttrekk i stedet (med mulighet for å kjøre begge uttrekkene parallelt i en kortere overgangsperiode i forbindelse med omleggingen). Hvis man ønsker å kjøre begge uttrrekkene parallelt over en lengre periode må man inngå to avtaler og betale årlig avgift for begge.
PS: Alt vedrørende avtaler med IST er den enkelte fylkeskommune/kommunes ansvar.

Installasjon av ISIClient.exe

Last ned ISIClient.exe her. Den krever ingen installasjon, men programmet må kjøres på samme server som uttrekket skal lastes ned til(vanligvis MIM-serveren).

Oppsett og parametere for kjøring av PIFU IMS uttrekk

Kommandostreng for å hente ned uttrekket:

ISIClient.exe https://isi.ist.com/isi/ws/ISIPartnerEndpoint <INTEGRASJONSPARTNERID> <PASSORD> 
pushTriggerWaitResponse <KUNDEID> pifuService pifuData 
--pull-timeout 18000 
--param datasource <feks akershus-fk.no, denne verdien settes inn i <sourcedid><source>-attributtene i uttrekket>
--param schoolyear <skoleår slik det skrives i SAS-et, feks 2016/2017 el 20162017> 
--param occurenceexcluded J 
--param aggregateexcluded J 
--param gradeexcluded J 
--param newworkforceidused J 
--param differentiatedroleused J 
--param usesubrole N <usesubrole skal bare benyttes dersom fylkeskommunen har bestilt mapping av Elev og Fagstatus-koder fra IST> 
--param usenewtrinn J 
--param usenewdescription J 
--param validate N
--outfile PifuData.xml

Parameteren validate

Det anbefales å sette denne til N slik at uttrekket ikke valideres hos IST. Er den satt til J og valideringen feiler, vil web servisen returnere en kryptisk feilmelding og IST må finne ut hvilke data som forårsaket feilen. Med validate satt til N kan PIFU agenten validere uttrekket. Feilmeldingene fra agenten gjør det mulig å finne alle feil og så rette disse i SAS-et uten å involvere IST.

Parametre som angår elever

  • occurenceexcluded J
  • aggregateexcluded J
  • gradeexcluded J

Parametre for å utelate fravær og karakter. Vigo Bas skal ikke ha med noe av dette, derfor J på alle tre.

  • differentiatedroleused J

StudentID fylles ut med "personcode" fra SATS, med "webbrukerID" fra Extens.

NB! Denne parameteren styrer også hvorvidt uttrekket skiller mellom pedagogisk og ikke-pedagogisk personale eller ikke, se Parametre som angår medlemskapsobjektene.

Parametre som angår ansatte

  • newworkforceidused J

Workforceid fylles ut fra feltet "personcode" fra tabellen "person", med "webbrukerID" fra Extens. (Hvis N brukes Ansattkode fra Ansatt - internt felt i SATS).

Parametre som angår gruppeobjekter

  • usenewtrinn J

Fyller ut korrekte grepkoder for trinn i trinngruppene.

  • usenewdescription J

Sørger for informative verdier i description-attributtene

Legger bla inn gruppenavn fra ABC Enterprise i <description><long> for klasse-, basis- og undervisningsgrupper.

Parametre som angår medlemskapsobjektene

  • differentiatedroleused J

Sørger for at det skilles mellom pedagogisk og ikke-pedagogisk personale. Når verdien er J, er roletype="04" for ikke-pedagogisk, mens roletype="02" for pedagogisk ansatte. Dersom verdien er N eller parameteren ikke tatt med, vil alle ansatte ha roletype="02", uavhengig av om de er pedagogisk personale eller ikke.

  • usesubrole N

usesubrole skal bare benyttes dersom fylkeskommunen har bestilt mapping av Elev og Fagstatus-koder til gyldige subrole-verdier i PIFU IMS. Angår fylker som har Conexus Vokal. Hvis ikke skal denne parameteren utelates i kommandostrengen.

Hvis J blir Elevstus- og Fagstatus-koder lagt inn som verdi i <member><role><subrole>. Elevstatus legges i medlemskapsobjektet for utdanningsprogamgruppen, Fagstatus legges i medlemskapsobjektet for faggruppen. Foreløpig brukes ikke subrole i VigoBAS, derfor kan parameteren være N i denne sammenhengen.

Kjøring av PIFU IMS-uttrekket

Kjøring av uttrekket må skje før import på PIFU.IST agenten kjøres. Det kan gjøres ved en egen tidsstyrt windows oppgave, eller det kan trigges før kjøringen av PIFU.IST agenten, hvis man har skript/oppsett for det. Ved oppsett av PIFU.IST agenten må man spesifisere hvor agenten finner PIFU filen som genereres ved kjøringen, denne må derfor ha legges på en plass hvor MIM (synk-service kontoen) kan nå den, og få samme navn hver gang uttrekket kjøres.