Gå til innhold

Releasenotes

Vi vil fra mars 2022 ikke slippe fullversjoner av VIGO-BAS lengre, men gå over til å slippe versjoner av de enkelte komponenter. Dette skjer sammen med at kildekoden til management agentene til VIGO-BAS blir gjort åpent med AGPL-lisens og flyttet til github.com. Releasenotes er flyttet til README filen til hver enkelt komponent. Denne siden vil kun inneholde en oversikt over komponentene og link til det aktuelle repository i github. For å laste ned nye versjoner av agentene så ligger de under "Releases" på det aktuelle repository.

1.7.0 ->

(gjeldene fra 08.03.2022)

Komponent Github repository
vigobas-fint-hr-ma Github
vigobas-fint-edu-ma Github
vigobas-pifu-ist-ma Github
vigobas-config-rules Github
vigobas-config-web Github
vigobas-paga-ma Github
vigobas-agresso-hr-resource-ma Github
vigobas-ims-enterprise-ma Github
vigobas-visma-ma Github
vigobas-database Github
vigobas-startglemt-portal Github

1.6.3

(18.05.2021)

Endringer

Agenter
 • FINT EDU MA - Gyldighetsperiode for elevforhold
 • FINT EDU MA - Implementert støtte for gruppemedlemskap fra FINT
 • FINT EDU MA - Nytt CS-attributt for EduPerson: EduPersonPrimaryOrgUnit

Feilrettinger

Agenter
 • FINT EDU MA - Fixet feil hvis person er rektor på to ulike skoler (støtte for dette introdusert i 1.6.2)

Gyldighetsperiode for elevforhold

Agenten leser kun inn elever med gyldige elevforhold dersom elevforholdet har en gyldighetsperiode. Dersom gyldighetsperiode mangler, vil alle elevforhold anses som gyldige og bli lest inn. I konfigurasjonen av agenten er det mulig å utvide perioden en elev blir lest inn, ved å sette parameterne «Antall dager før/etter aktivt elevforhold»:

Dersom det ikke settes verdier her, vil innlesingsperioden være lik gyldighetsperiode for elevforholdet. Disse parameterne benyttes også ved innlesing av undervisningsgruppemedlemskap (se under).

Implementert støtte for gruppemedlemskap fra FINT

VIS er i ferd med å levere data til endepunktene for Gruppemedlemskap i FINT. Data er foreløpig bare tilgjengelige i test-miljøet (beta.felleskomponent.no):

 • /utdanning/elev/basisgruppemedlemskap
 • /utdanning/elev/kontaktlarermedlemskap
 • /utdanning/timeplan/undervisningsgruppemedlemskap

Siden det i produksjon (api.felleskomponent.no) per nå ikke er tilgjengelige data på disse endepunktene, har agenten en bryter for å kunne styre hvorvidt det skal benyttes gruppemedlemskapsressurser for å legge inn elever i gruppene:

For undervisningsgruppemedlemskap leverer VIS gyldighetsperiode, noe som gjør at også for elever som har sluttet i en undervisningsgruppe, vil det i endepunktet ligge medlemskapsressurser tilknyttet gruppen. Når «Bruk gruppemedlemskapsressurser» er huket av, vil agenten ikke ta med elever der sluttdato i (utvidet) gyldighetsperiode er passert. Basisgrupper og kontaktlærergrupper mangler gyldighetsperiode. Her vil alle medlemskap anses som gyldige og dermed tas med.

Nytt CS-attributt for EduPerson: EduPersonPrimaryOrgUnit

For elever settes EduPersonPrimaryOrgUnit = SKOLE der Elevforhold.skole = SKOLE og Elevforhold.hovedskole = true

For ansatte settes EduPersonPrimaryOrgUnit = SKOLE der Arbeidsforhold.hovedstilling = true og Arbeidsforhold.arbeidssted er en underenhet av SKOLE

Der hvor det ikke finnes noen hovedskole eller hovedstilling settes EduPersonPrimaryOrgUnit lik første enhet i EduPersonOrgUnit

Husk å huke av for attributtet i agenten:

1.6.2

(21.05.2021)

Endringer

Agenter
 • FINT EDU MA - Lagt til GruppeElevAntall i CS
 • FINT EDU MA - Lagt til sjekk på inkonsistente self_linker
 • FINT EDU MA - Tilgjengeliggjort Bostedsadresse i CS
 • FINT EDU MA - Forbedret nedlasting fra FINT
 • FINT EDU MA - Lagt til støtte for rektor til CS
 • FINT HR MA - Lagt til Arbeidsforhold i CS som ny objecttype. Denne objecttypen må legges til i oppsettet av agenten sammen med de tilhørende atributtene.
 • FINT HR MA - Lagt til valg for Manager

Feilrettinger

Services
 • Utbedret feil ved GenerateUsernameAlt4 metoden i username webservice. Mellomrom i brukernavn hvis brukeren hadde kortere fornavn enn bokstaver til bruk i brukernavnsgenereringen og hadde mellomnavn.

1.6.1

(19.03.2021)

Endringer

Agenter
 • FINT EDU MA - Støtte for grupper med alle ansatte, alle lærere og alle elever per skole
 • FINT EDU MA - Grupper kan ha lærere som medlem og ikke bare eier
 • FINT EDU MA - utvidet logging
 • FINT Edu MA - Støtte for fag med kobling til undervisingsgrupper slik at fagnavnet kan legges inn i visningsnavnet for undervisningsgruppen
Services
 • VigoBASMessangerService - støtte for TLS 1.2
MV-Schema
 • Nytt MV object - subject -
 • Det er ikke eksportert noe nytt MV-schema (kommer i neste release), så dette objectet må legges inn manuelt i Metavers med disse atributtene (viser også en standard flyt på PIFU EDU MA):

1.6.0

(14.10.2020)

Endringer

Agenter
 • Alle agenter krever .net 4.7.2. Påse at dette er installert på MIM server. Kan lastes ned her
 • FIM EDU MA - Ny managementagent for FINT Education
 • FIM HR MA - Ny managementagent for FINT HR
 • Visma HRM MA - Lagt til feltet 'location' på import
 • PIFU IMS MA - støtte for PIFU-IMS versjon 1.2
 • Paga MA vil bli fjernet fra fremtidige releases, fra og med VIGO-BAS 1.7
Database
 • Lagt til SourceMA til employment tabell i databasen vigobas-metadata
WebServces
 • Ny metode for å sende aktiveringskoder
Websider
 • VIGOBAS-portal
  • Rettighetstyrt administrasjon av to-faktor for Feide


 • VIGOBAS-config
  • Støtte for 'deprovision' funksjon på web
  • Støtte for, og lagt til eksempel på 'JOIN' regel
  • VIGOBAS config - Separert MIM flyt- og provisjoneringlogikk vekk fra webside

Feilrettinger

 • Mulig å sende epost og eller SMS sammen med engangskoder i vigobas Portal
 • Rettet opp i start-glemtkoder blir ikke verifisert etter at de er sendt
 • Visma HRM MA oppdaterer alle selskap i eksport. Merk at dette krever at man har endret til userId som DN i agenten. Det kan også være issues med at dersom en person er ansatt i flere selskap, kan feilen "ambiguous-import-flow-from-multiple-connector" oppstå
 • Å mulig å sette tilgang for en rolle på skole/klasse i brukerportalen. Ser tilsynelatende ut til å bli registrert ok, men ved oppfrisking av siden er tilgangene som er satt, borte. Rettet

1.5.0

(07.02.2020)

Start/Glemt-portal

Endringer

 • WebService for å søke etter emailadresser etter samme mal som username (Feature 297)
 • Siden må vise stillingstype (rolle), enhet, e-post og UPN (Feature 342)
 • Som administrator ønsker jeg under tilgangskontroll å kunne hente skoler, klasser og andre undervisningsgrupper og koble disse til roller (Feature 279)
 • Som bruker ønsker jeg under fanen Start/glemt-koder å kunne søke opp og administrere de skolegruppene jeg er gitt tilgang til (Feature 280)
 • "Intitial Flow" på Provisioning siden har mer beskrivende navn og mer hjelpetekst (Feature 167)

Feilrettinger

 • Start/glemt koder må også vises når du kun har lesetilgang. Sette nye koder krever skrivetilgang (BUG 308)
 • Feilmelding i angularJS på VigoBAs Config web siden (BUG 328)
 • Newtonsoft.Json versjon missmatch på websiden (BUG 371)

Brukeradmin-portal

Endringer

 • Brukergrensesnitt for å reservere e-postadresse for gjentatt bruk (Feature 303)
 • Må kunne sette hva som skal være default «Enhet» selv (Feature 345)
 • ADFS basert pålogging (OAuth mot Azure AD) er nå mulig (Feature 299)
 • Websiden må vise stillingstype (rolle), enhet, e-post og UPN (Feature 342)
 • Som bruker ønsker jeg under fanen Start/glemt-koder å kunne søke opp og administrere de skolegruppene jeg er gitt tilgang til (Feature 280)
 • Som ikt-ansvarlig ønsker jeg å kunne styre internettilgangen til alle gruppene (basis-, fag- og eksamengrupper) jeg er gitt tilgang til, uavhengig av hvilke grupper jeg er lærer for (Feature 305)
 • Funksjon for å unngå å sende aktiveringskode flere ganger etter hverandre (Feature 347)
 • Vise stillingstype (rolle), enhet, e-post og UPN (Feature 342)
 • Som administrator kan man under Tilgangskontroll hente skoler, klasser og andre undervisningsgrupper og koble disse til roller (Feature 279)
 • Som bruker/superbruker kan man på Start/glemt-koder søke opp og administrere de skolegruppene man er gitt tilgang til (Feature 280)

Feilrettinger

 • Appsetting key "siteAdmin" mangler i web.config for vigobas-portal (BUG 295)
 • Organisasjonsstruktur vises ikke under "Tilgangsstyring/Avdelinger" i portalen med Agresso/FINT orgdata (BUG 294)
 • Filtrering fungerer ikke i listen ved søk på ressurs (BUG 313)
 • Skaleringsproblemer for websiden (BUG 317)
 • Vise medlemmer i grupper (BUG 315)
 • Lag ny og send kode fungerer ikke på portalen selv om man har tilgang (BUG 369)
 • Send ny aktiveringskode timeout blokkering på "lag ny" knappen henger igjen fra forrige bruker selv om man søker opp ny bruker før 20 sek (BUG 391)
 • I tilgangskontrollen må man ha skrive-tilgang til sin egen profil for og få tilgang til portalen. Hvis man kun har lesetilgang later det til at man ikke får tilgang (BUG 304)
 • Brukerportalen aktiveringskoder - feil formatering (BUG 376)
 • Midlertidig bruker - feil i skjema for opprettelse (BUG 375)
 • "ADFS basert pålogging" - FeideMFA gir 401 Unauthorized (BUG 386)
 • Packman GIF på ressurser elementet stopper ikke å gå (BUG 350)
 • Brukerimport tilgang via tilgangsstyring bør bare være en skrive-tilgang (BUG 292)
 • Start/glemt koder må også vises når du kun har lesetilgang (BUG 308)

Webservices

Endringer

 • Ny WebService for emailadr etter samme mal som username (Feature 297)

Feilrettinger

 • Start/glemt koder må også vises når du kun har lesetilgang. Sette nye koder krever skrivetilgang (BUG 308)

Installskript

 • Oppdatert til 1.5.0

Kjente feil

 • Visma HRM MA agent oppdaterer brukere kun i selskap 1

1.4.2

(04.10.2019)

Viktig info

 • .Net Framework må oppdateres til v4.7 da alle agenter er oppdatert til .Net v4.7
 • Kopier inn og overskriv alle dll-filer fra "downloads\extensions" mappen, til MIM extensions mappen

Feilrettinger

Installasjonsskript

 • Bruker som opprettes med tilganger til startweb manglet domene i brukernavnet
 • Feil under installasjon med skript dersom det var mellomrom i filbane for installfiler

Konfigureringsfeil i Feide MA

 • Flyt fra MV til Feide MA gikk fra feil MV-attributt basOrgUnitRef i stedet for eduPersonOrgUnitDN

Feature

 • Installasjonsskriptet har støtte for versjon 1.4.2 med mulighet for oppgradering fra 1.3.X og 1.4.X
 • Endret agenter til NewtonSoft 12.0.2 bibliotek der dette er i bruk

1.4.1

(16.09.2019)

PIFU MA

 • Håndtering av kontaktlærere også for SATS uttrekk
 • GruppeID i lowercase i urn for Grepkoder

Ny funksjonalitet i PIFU MA

 • Membership groups knyttet til organisasjonsenhet (skole)

Visma HRM MA

 • personIdHRM kan byttes med personDN for å få unike DN med flere selskaper
 • Simple eksport støtter mer funksjonalitet iht til Visma HRM dokumentasjon "Webservice - Security Maintainance v 1.0.5"
  Støtter eksport (add/delete) av flg attributter
  • Email
  • workPhone
  • workMobile
  • Alias
  • Initials (kun add dersom det ikke eksisterer)

IMS MA

 • Sjekker for flere null verdier på gruppe og person ved eksport

1.4.0

(01.02.2019)

 • Utvidet funksjonalitet i portalen for rettighetsstyring
 • Granulert tilgangsstyring i portalen
 • Avdelinger og underavdelinger vises som trestruktur i portalen
 • Hirakisk orgstruktur ved rettighetstildeling
 • Søk på deler av brukernavn i portalen
 • Bruker kan legge inn aktiveringskode uten registrert mobilnummer
 • IMS-Enterprise AgentID
 • Oppdatert innstallasjonsscript for ver 1.4.0
 • Opprydding i databasemigreringer
 • Utvidet Visma HRM MA til å populere Employmentsdata