Gå til innhold

PAGA HRM MA

Managment Agent for PAGA HRM

Type: ECMA 2.2

Versjonsnummer: 1.4

Dato: 13.03.2019

Objekttyper: group, person, unit

Beskrivelse

Managmenet Agenten jobber mot Bluegarden sine webservices for PAGA HRM. Personer og Organisasjonskart leses via Getperson og GetOrganization mens tilbakeskriving skjer via UpdatePerson. PAGA HRM eksporter ikke grupper, men agenten generer grupper basert på hvilke avdelinger personene tilhører.

Paga Agenten er ikke lengre støttet med utvikling

Parametre

Det er tre ulike webservices adresser for test, pre-prod (QA) og prod miljøer inne hos BlueGarden

 1. Test - Data som fødsels-og personnummer er "scrabmled". Dvs at de ikke er gyldige, og endres tilfeldig. Benytter følgende adresse https://bsbsitnext.bluegarden.org
 2. Pre-prod. Data er valide og inneholder korrekt data på rett person, men hentes fra QA miljøet til PAGA. Dette er for å kjøre tester før man går "live". benytter følgende adresse https://bsbqa.bluegarden.net
 3. Prod . Data er valide og inneholder korrekt data på rett person, og data hentes og leveres rett fra produksjonsmiljøet i PAGA. Benytter følgende adresse https://bsb.bluegarden.no

GetAnsattList uri Avhengig av om man skal kjøre mot test, pre-prod eller prod benyttes flg for henting av organisasjon og personer

TEST - https://bsbsitnext.bluegarden.org/Synchronous/GetAnsattList/v31/GetAnsattList

PRE-PROD - https://bsbqa.bluegarden.net/Synchronous/GetAnsattList/v31/GetAnsattList

PROD - https://bsb.bluegarden.net/Synchronous/GetAnsattList/v31/GetAnsattList

GetOrgList uri Avhengig av om man skal kjøre mot test, pre-prod eller prod benyttes flg for henting av organisasjon og personer

TEST - https://bsbsitnext.bluegarden.org/Synchronous/Organisation/Structure/v31/OrgStructure

PRE-PROD - https://bsbqa.bluegarden.net/Synchronous/Organisation/Structure/v31/OrgStructure

PROD - https://bsb.bluegarden.net/Synchronous/Organisation/Structure/v31/OrgStructure

Eksport uri Avhengig av om man skal kjøre mot test, pre-prod eller prod benyttes flg for henting av organisasjon og personer

TEST - https://bsbsitnext.bluegarden.org/Synchronous/GetAnsattList/v31/UpdateAnsatt

PRE-PROD - https://bsbqa.bluegarden.net/Synchronous/GetAnsattList/v31/UpdateAnsatt

PROD - https://bsb.bluegarden.net/Synchronous/GetAnsattList/v31/UpdateAnsatt

Timout(sek) Hvor lang tid managment Agenten skal vente på at webservicen leverer XML før den timer ut. Default 30 sekunder

Enable debug (checkbox) Angir om loggen (som lagres i Agentens mappe i MAData folderen) skal inneholde debug informasjon eller ikke

OrgUnitID Managment agenten henter enten en enhet/organisasjon, eller alle enheter/organisasjoner. I parametere på agenten kan man definere feltet OrgUnitId. Definerer man 0000000000 (ti nuller) hentes alle enheter med alle ansatte ut. Definer alternativ kun en enhet om det er ønskelig ved å legge inn enhetsnummeret (må være ti siffer, prefix eventuelt med nuller).

Kun aktive OrgUnits Angi om det bare skal hentes aktive orgunits

SourceCompany Angi selskapsnummer i PAGA (tall)

SourceSystem Angi kilde for data (streng på selskap i PAGA)

Arbeidsgiver Siffer på arbeidsgiverkode mot paga (tall)

Lag grupper (Checkbox) Huk av om du ønsker at det skal genereres grupper basert på avdelingsinfo på brukeren.

PAGA exporterer ikke grupper, men managment agenten kan lage grupper basert på felter på personobjektet. Feks. alle som har avdeling "Utdanningsetaten" blir samlet og lagt i en gruppe kaldt Utdannnigsetaten

Gruppeprefix Hvis du ønsker å prefixe gruppene så kan det legges inn her. Kan være nødvendig for å unngå duplikate I-er i ConnectorSpace til agenten

F.eks HRM_ vil gi gruppenavn HRM_Utdannigsetaten

Gruppesurfix Hvis du ønsker å surfixe gruppene så kan det legges inn her. Kan være nødvendig for å unngå duplikate I-er i ConnectorSpace til agenten

F.eks HRM_ vil gi gruppenavn Utdannigsetaten_HRM

Username Brukernavn for webservicene

Password Passord for webservicene

Domain Eventuelt domene for brukeren av webservicene

Flow

Person

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person UserRole direct person bas
person PersonOU direct person ou
person Etternavn direct person lastName
person Fornavn direct person firstName
person Etternavn , Fornavn Advanced person displayName Paga_DisplayName
person Fodselsnummer direct person basSSN
person AnsattNummer direct person employeeID
person UserId direct person basUniqueID
person Signatur direct person
person Email direct person mail
person StartDato_person direct person
person SluttDato_person direct person
person Mobiltelefon direct person mobilePhone
person Arbeidsgiver direct person basOrgUnitName
person ArbeidsgiverNummer direct person basOrgUnitNumber
person AdresseLinje1_Bosted direct person basHomeAddress
person AdresseLinje2_Bosted direct person
person Telefon_Intern direct person officePhone
person Postnummer_Bosted direct person basHomeZIP
person Poststed_Bosted direct person basHomeCity
person AdresseLinje1_Intern direct person
person AdresseLinje2_Intern direct person
person Postnummer_Intern direct person
person Poststed_Intern direct person
person Telefon_Bosted direct person
person Pri_Arbeidsforhold_status direct person
person Pri_Arbeidsforhold_nummer direct person
person Pri_AnsattforholdsKode direct person basPositionType
person Pri_OrgUnitName direct person
person Pri_OrgUnitIdRef direct person
person Pri_OrgUnitId direct person
person Leder direct (reference) person manager
person Pri_Stillingskode_Kodeverdi direct person basPositionID
person Pri_Stillingskode_Beskrivelse direct person basPositionTitle
person Pri_Startdato_stilling direct person
person Pri_Sluttdato_Stilling direct person
person Sec_Arbeidsforhold_nummer direct person
person Sec_AnsattforholdsKode direct person
person Sec_OrgUnitName direct person
person Sec_OrgUnitId direct person
person Sec_Startdato_stilling direct person
person Sec_Stillingskode_Kodeverdi direct person

Export

Eksporterer e-postadresse med bruk av UpdateAnsatt webservice

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person Email Direct person mail
person uid Direct person UserId

Group

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
group groupId Direct group basUniqeID
group groupName Direct group displayName
group members Direct group member
group groupOU Direct group ou
group groupSourceId Direct group basHRMID

Export

Ingen flyt tilbake

Unit(Org Units)

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
unit orgunitid Direct organizationalUnit basUniqeID
unit OrgNavne Direct organizationalUnit basOrgUnitName

Export

Ingen flyt tilbake

Kode

Repository

Git Repoisitory: https://buddysamarbeidet.visualstudio.com/DefaultCollection/_git/Buddysamarbeidet Mappe: PAGA HRM MA

Kildesystem Dokumentasjon

Webservicer

Se dokumentasjon fra bluegarden for beskrivelser av webservicene

PAGA XML Eksempler

Person

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <soapenv:Header/>
 <soap-env:Body xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <v3:GetAnsattListResultMessage xmlns:v3="http://ansattlist.bluegarden.no/service/v3_1">
   <v31:AnsattList xmlns:v31="http://ansattlist.bluegarden.no/object/v3_1">
    <v31:Ansatt>
     <v31:PersonID>#2121200#10144#0#</v31:PersonID>
     <v31:StartDato>1996-08-01</v31:StartDato>
     <v31:Signatur>EVASOR3</v31:Signatur>
     <v31:Fornavn>Eva</v31:Fornavn>
     <v31:Etternavn>Sørensen</v31:Etternavn>
     <v31:Mobiltelefon>98765432</v31:Mobiltelefon>
     <v31:AnsattNummer>18544</v31:AnsattNummer>
     <v31:Fodselsnummer>01024599999</v31:Fodselsnummer>
     <v31:Arbeidsgiver>Hordaland fylkeskommune</v31:Arbeidsgiver>
     <v31:ArbeidsgiverNummer>2121200</v31:ArbeidsgiverNummer>
     <v31:Kontaktinformasjon kontaktinformasjonType="Bostedsadresse">
      <v31:Adresse>
       <v1:AdresseLinje1 xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5">Ingaveien 2</v1:AdresseLinje1>
       <v1:AdresseLinje2 xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5"/>
       <v1:Postnummer xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5">5200</v1:Postnummer>
       <v1:Poststed xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5">OS</v1:Poststed>
      </v31:Adresse>
     </v31:Kontaktinformasjon>
     <v31:Kontaktinformasjon kontaktinformasjonType="Internadresse">
      <v31:Adresse>
       <v1:AdresseLinje1 xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5"/>
       <v1:AdresseLinje2 xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5"/>
       <v1:Postnummer xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5"/>
       <v1:Poststed xmlns:v1="http://common.bluegarden.no/object/v1_5"/>
      </v31:Adresse>
     </v31:Kontaktinformasjon>
     <v31:Arbeidsforhold status="Aktiv">
      <v31:Arbeidsforholdnummer>2</v31:Arbeidsforholdnummer>
      <v31:OrgUnitName>HR</v31:OrgUnitName>
      <v31:OrgUnitId>1404000500</v31:OrgUnitId>
      <v31:IsHovedarbeidsforhold>N</v31:IsHovedarbeidsforhold>
      <v31:Startdato>2015-05-01</v31:Startdato>
      <v31:Stillingskode>
       <v1:Kodeverdi xmlns:v1="http://kodeverk.bluegarden.no/object/v1">951100</v1:Kodeverdi>
       <v1:Beskrivelse xmlns:v1="http://kodeverk.bluegarden.no/object/v1">tillitsvald</v1:Beskrivelse>
      </v31:Stillingskode>
      <v31:AnsattforholdsKode>F  </v31:AnsattforholdsKode>
     </v31:Arbeidsforhold>
    </v31:Ansatt>
   </v31:AnsattList>
  </v3:GetAnsattListResultMessage>
 </soap-env:Body>
</soapenv:Envelope>

Unit

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soapenv:Header/>
 <soap-env:Body xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <v31:getOrgListResponse xmlns:v31="http://bluegarden.no/organisation/structure/service/v31">
   <v311:OrgList xmlns:v311="http://bluegarden.no/organisation/structure/object/v31">
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>0000000000</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>Hordaland Fylkeskommune</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0000000000</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>true</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>100</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>Fylkesting (overordnet)</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0000000100</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0000000000</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>true</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>101</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>Fylkesting</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0000000101</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0000000100</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>true</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>3008000</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>UTGÅTT Diverse - Samfedsel</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0003008000</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0030010000</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>false</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>10010000</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>Fylkesrådmannen</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0010010000</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0000000100</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>true</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>11010000</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>Sekreteriat for kontrollutvalet</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0011010000</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0000000100</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>true</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>13010000</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>UTGÅTT - ØKONOMIAVDELINGA</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0013010000</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0010010000</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>false</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
    <v311:OrgUnit>
     <v311:OrgUnitId>13020000</v311:OrgUnitId>
     <v311:OrgNavn>UTGÅTT - Stab - Økonomiavd.</v311:OrgNavn>
     <v311:GroupId>2121200/0013020000</v311:GroupId>
     <v311:ParentGroupId>2121200/0013010000</v311:ParentGroupId>
     <v311:ErAktiv>false</v311:ErAktiv>
    </v311:OrgUnit>
   </v311:OrgList>
  </v31:getOrgListResponse>
 </soap-env:Body>
</soapenv:Envelope>