Gå til innhold

FINT EDU MA

Ved bruk av FINT EDU MA dll fra 1.6.1 release så må man utvide MVSchema. Nederst på denne siden står oppskrift på å utvide MVSchema og sette opp korrekt attributtflyt.

Funksjonalitet

Agent for innlesing av brukere og gruppetilhørighet fra FINT. Tilbakeskriving av blant annet FEIDE id til FINT og videre til VIS.

Forutsetninger

 • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • VigoBASConfig må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "FINTEduMA". Veiledning finnes her.
 • Oppsett av FINT klient. Se mer info her.

Installasjon

 • Kopier filen <installfiles>\ManagementAgents\FINT EDU\VigoBAS.FINT.Edu.dll til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Extensions på MIM serveren.
 • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\FINT EDU\FINT EDU MA.xml.
 • I fanen "Select Extension DLL": Trykk Refresh interfaces og så Next.
 • I fanen "Connectivity" legger du inn authentiseringsinformasjonen fra FINT

For å hente data fra testmiljø, benyttes felleskomponent-urien https://beta.felleskomponent.no
For å hente data fra produksjonsmiljø, benyttes felleskomponent-urien https://api.felleskomponent.no

 • I fanen "Global Parameters" konfigureres agentene mere detaljert

Http Client Timeout angir hvor lenge agenten skal vente på data fra FINT før den timer ut.
Importer fra lokal cache gir mulighet for å benytte FINT-data som er cachet lokalt på MIM-serveren i stedet for å hente nye data fra FINT. Dette kan være nyttig i testsituasjoner det man for eksempel ønsker å utforske effekten av ulike flytregler videre inn i MetaVerse. Hver gang agenten har hentet data fra FINT, vil disse lagres lokalt under Madata/"MA navn":

Stopp import hvis en ressurstype er tom kan settes på for å unngå at midlertidig manglende data fra FINT fører til uønsket deaktivering av brukere.
Organisasjonsnummer benyttes av Feide-agenten for å fylle ut norEduOrgNIN-feltet som er obligatorisk i Feide.
I Skoler som skal importeres kan det legges inn en liste med Vigo-skolenumre dersom ikke alle skolene skal være med i importen (nyttig under testing). Dersom det ikke feltet er tomt, importeres data for alle skoler som ligger i FINT.
Parametre Ansatte:

Visma InSchool (VIS) importerer alle personalressurser tilknyttet en skole fra FINT, uavhengig av personalressurskategori, arbeidsforholdtype og stillingskode. Alle personalressursene blir derfor eksponert som skolereressurser tilbake i FINT fra VIS. Det er derfor nødvendig å filtrere bort skoleressurser som ikke skal inn i VIGO-BAS. Dette gjøres ved å legge inn i Ignorer-feltene verdier som ikke skal med. Dersom det ikke legges inn noe her vil alle arbeidsforhold komme med. Et arbeidsforhold som ikke filtreres bort, er et gyldig arbeidsforhold.

I utgangspunktet vil en skoleressurs importeres til VIGOBAS fra og med startdato på et gyldig arbeidsforhold og inntil eventuell sluttdato på arbeidsforholdet er passert. Dersom man vil starte importen tidligere, kan Antall dager før aktivt arbeidsforhold settes til det ønskede antall dager.

 • Trykk Next + Next + Finish.

 • Når veiviseren er fullført, blir agenten er opprettet og det lages en mappe MaData/"Agentnavn". Kopier MA/log.config til denne mappen for begge agentene. log.config vil da styre loggingen.

Konfigurasjon ved bruk av FINT-EDU-MA.dll fra 1.6.1 release

For å få populert opp FagNavn og FagBeskrivelse til undervisningsgrupper er det opprettet et nytt MVObjecttype. Denne objecttypen ligger ikke i MVSchema for 1.6.1 release, men må opprettes manuelt.
Nytt MVSchema og oppdaterte xml for FINT EDU MA vil komme i ver 1.7.0

 1. Opprette nytt MV-objecttype: subject
 2. I FINT EDU MA må det legges til flyt som passer
 3. I flyt på FINT EDU MA for eduGroup objectet legges det til ny flytregel

Med denne Pythonregelen:

# -*- coding: utf-8 -*-
# cd.eduGroup:EduGroupType,GruppeFagRef,GruppeNavn->mv.group:description

import clr
clr.AddReference(VigoBASUtils)
import VigoBASConfig.Flow

if source['EduGroupType'].IsPresent and source['EduGroupType'].Value=='undervisningsgruppe' and source['GruppeFagRef'].IsPresent:
  subjectRefValue = source['GruppeFagRef'].ReferenceValue.ToString()

  MVEntryResult = VigoBASConfig.Flow.VigoBASUtils.FindMVEntries('basFintEduRecourceId', subjectRefValue)

  if MVEntryResult:
    result = MVEntryResult[0]
    if result['description'].IsPresent:
      description = result['description'].Value
      visname = source['GruppeNavn'].Value

      target['description'].Value = visname + ' - ' + description

Konfigurasjon av eksamensgruppe- og privatistimport (nytt i versjon 1.9.0)


Dersom Importer rene privatister under Parametre elevforhold er huket av, vil det laget CS-objekter for rene privatister, gitt at de ligger i en eksamensgruppe som skal importeres. En ren privatist er en elev som ikke har et aktivt heltids- eller deltidselevforhold i tillegg til sitt privatistforhold. Privatister som også er vanlige elever, vil uansett komme med i eksamensgruppene som importeres.

Eksamensgruppene i FINT har fra april 2023 også med eksamensform. I agenten er det mulig å angi hvilke eksamensformer som skal med ved å legge inn kode i feltet Eksamensformer til import. Skal flere være med, må skilles kodene med komma.

Agenten generer en gruppe per parti for de angitte eksamensformene. Det lages også en samlegruppe per eksamensdato per skole per angitt eksamensform.

Perioden eksamensgruppene er synlige må angis. Når det gjelder eksamensgrupper der noen av kandidatene blir trukket til eksamen vil ikke disse gruppene være synlige i FINT før eksamenstrekket er offentlig.

De rene privatistene vil ligge i CS i perioden eksamensgruppene er synlige